Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ (VMS)-ERS-AIS

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ (VMS)-ERS-AIS

Η Δράση αφορά στην ανελαστική υποχρέωση των επαγγελματιών αλιέων και ιδιοκτητών (κατά τον ορισμό του Κανονισμού υπ’ αρ. 508/2014) αλιευτικών σκαφών που υπάγονται στις κατηγορίες δικαιούχων της ενότητας 4 της υπ’ αρ. πρωτ. 10058/23-10-2020 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, να φέρουν στα σκάφη τους λειτουργικές τις ηλεκτρονικές συσκευές δορυφορικού εντοπισμού και διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS και AIS κατά περίπτωση. Η εν λόγω υποχρέωση προκύπτει από το Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο και το Κράτος-Μέλος συμμορφώνεται και εναρμονίζει το εθνικό του πλαίσιο ώστε να εξασφαλίσει στην επικράτειά του αποτελεσματικότερες μεθόδους ελέγχου.

Σε ποιους απευθύνεται

Επαγγελματίες αλιείς που έχουν την υποχρέωση καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων της δραστηριότητάς τους, και συγκεκριμένα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες (κατά τον ορισμό του Κανονισμού υπ’ αριθ. 508/2014) αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ). Αναλυτικές πληροφορίες για τους Δικαιούχους της Δράσης και τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναφέρονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 10058/23-10-2020 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων.

Περίοδος υποβολής

από 23/10/2020 έως 30/12/2022

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενότητα. 7 της υπ’ αρ. πρωτ. 10058/23-10-2020 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όροι και προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 της υπ’ αρ. πρωτ. 10058/23-10-2020 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων. …

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 της υπ’ αρ. πρωτ. 10058/23-10-2020 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων.

Τι χρηματοδοτείται

Οι Δικαιούχοι θα επιχορηγούνται για την αγορά και εγκατάσταση συσκευών, σύμφωνα με τα κατ’ αποκοπή ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα της ενότητας. 5.2 της υπ’ αρ. πρωτ. 10058/23-10-2020 Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων.

Προϋπολογισμός

Σχετικά αρχεία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *