Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση κυμαίνεται από 2.000€ έως 15.000€ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19-03-2020. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό έως 100% με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις με τόπο εγκατάστασης στην ΠΕ Ξάνθης λαμβάνουν αυξημένη κατά 20% ενίσχυση λόγω της έντασης της πανδημίας στην περιοχή.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»), ανεξαρτήτου νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, και:
  • έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2019
  • δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» της παρούσας πρόσκλησης
  • ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3 του έτους 2019, περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)».

Περίοδος υποβολής

από 4/11/2020 έως 18/3/2021

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Ενίσχυσης με την ένδειξη ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» (Δράση 3δ.5-6.2).  Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται σωρευτικά:

 • να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ όπως αυτά εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ»,
 • να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 5: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ».
 • να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες ενώ όσες δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύναται να λάβουν ενίσχυση.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής:

Έντυπο υποβολής (αρκεί μόνο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης …

Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής:

 1. Έντυπο υποβολής (αρκεί μόνο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να γίνει οριστικοποίηση).
 2. Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για την κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) διαχειριστική χρήση του 2019. Επισημαίνεται ότι από το Έντυπο Ε3 θα πρέπει να προκύπτει η λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. οικονομικά δεδομένα επιχείρησης – Πίνακας Δ εντύπου Ε3, κύκλοι εργασιών, προσωπικό, κλπ.)
 3. Για τον έλεγχο της μη προβληματικότητας της επιχείρησης όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»: i) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών ii) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών. Η χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το ΓΕΜΗ είτε από τα κατά τόπον αρμόδια πρωτοδικεία.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» της παρούσας πρόσκλησης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το Υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ» της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης, ήτοι Α) Υπόδειγμα κειμένου υπεύθυνης δήλωσης και Β) Υπόδειγμα δήλωσης σώρευσης στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).
 6. Πίνακας Προσωπικού (Ε4) από την ΕΡΓΑΝΗ την 19-03-2020 για όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου απασχολείται προσωπικό. Ο Πίνακας θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία κατάθεσης. Για την περίπτωση επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό (π.χ. αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ.) βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν απασχολούν προσωπικό ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 7. Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει – κατά περίπτωση – όλα τα απαιτούμενα ως ανωτέρω δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 5: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» σε μη επεξεργάσιμη μορφή (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

O EΦΕΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο προκειμένου να διασταυρωθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων.

Τι χρηματοδοτείται

Το υψος της επιχορήγησης ανά επιχείρηση προκύπτει από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση στις 19-03-2019 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ και θα προκύπτει ως εξής:

Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης στις 19-03-2020 – Ύψος επιχορήγησης

 1. Από μηδέν (0)(F1) έως και έναν (1) εργαζόμενο   –  2.000€
 2. Από δύο (2) έως και πέντε (5) εργαζόμενους   –  3.500€
 3. Από έξι (6) έως και δεκαπέντε (15) εργαζόμενους  –  6.500€
 4. Από δεκαέξι (16) έως και είκοσι (20) εργαζόμενους – 10.000€
 5. Από είκοσι ένα (21) έως και σαράντα εννέα (49)(F2) εργαζόμενους (σε ΕΜΕ) – 15.000€

Προϋπολογισμός

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Ηροδότου 28, 691 32 Κομοτηνή

Τηλ

25313 52300, 25310 82080

Φαξ

25310 81601

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ

Διεύθυνση

Όπισθεν Οικισμού Ηφαίστου, 691 50 Κομοτηνή

Τηλ

25310 72388, 25310 35916, 25310 84099

E-mail διεύθυνση

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *