Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/ υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού. Επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων στους θεματικούς τομείς Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή και Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την οικονομία της Περιφέρειας Αττικής.

Μέσω της Δράσης θα επιχορηγηθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις: α) πράξεων/έργων έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας), που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό θα προβλέπονται σε όλες τις πράξεις (άρθρο 25 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014) β) προώθησης καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014) γ) συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, που λειτουργoύν νομίμως στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή ως επιχειρήσεις.

Περίοδος υποβολής

από 13/11/2020 έως 17/2/2021 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στα ελληνικά, στη διεύθυνση: http://www.ependyseis.gr/mis,με την ένδειξη «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης χρηματοδότησης (ενδεικτικό υπόδειγμα παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.1). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

Να …

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Να λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) ή ως ατομικές επιχειρήσεις.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία (πρώην Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ) με βάση τα ΕΛΠ.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της παρούσας Πρόσκλησης.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης.
 • Να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:
  – Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/3 έλεγχοι)
  – Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017.

Τι χρηματοδοτείται

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες στη σελ. 19 της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 9.000.000

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας Πρόσκλησης κατανέμεται ανά θεματικό τομέα ως ακολούθως:

 • Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: 3.000.000€
 • Αγροδιατροφή: 3.000.000€
 • Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη: 3.000.000€

Σχετικά αρχεία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *