Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: 1. Να … Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: 1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν…

Continue Reading

Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου Προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ…

Continue Reading

Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (Δέσμευση Γ) – 3η Πρόσκληση

Προγράμματα – Προσκλήσεις Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (Δέσμευση Γ) – 3η Πρόσκληση Αναμένεται Η Δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια εντός των περιοχών παρέμβασης, τα οποία αλλιεργούνται με οποιαδήποτε ποικιλία επιλέξιμης δενδρώδους καλλιέργειας (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά,…

Continue Reading

Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (Δεσμεύσεις Α και Β) – 2η Πρόσκληση

Προγράμματα – Προσκλήσεις Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (Δεσμεύσεις Α και Β) – 2η Πρόσκληση Αναμένεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γεωργούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης, και αφορά στην ενίσχυσή…

Continue Reading

Βιολογική γεωργία – Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές

Όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/Β’/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων…

Continue Reading