Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ»

Προγράμματα – Προσκλήσεις Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα…

Continue Reading

Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

Προϋποθέσεις-Κριτήρια συμμετοχής είναι: Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης … Προϋποθέσεις-Κριτήρια συμμετοχής είναι: Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά σε…

Continue Reading

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Προϋποθέσεις-Κριτήρια συμμετοχής είναι: 1. Να υποβληθεί μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά … Προϋποθέσεις-Κριτήρια συμμετοχής είναι: 1. Να υποβληθεί μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα πρόσκληση. 2. Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων…

Continue Reading

Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Προϋποθέσεις-Κριτήρια συμμετοχής είναι: Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης, θα … Προϋποθέσεις-Κριτήρια συμμετοχής είναι: Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης, θα πρέπει να πληρούν (επί ποινής απόρριψης των υποβληθεισών Αιτήσεων Χρηματοδότησης) σωρευτικά τα ακόλουθα:…

Continue Reading