Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Προϋποθέσεις-Κριτήρια συμμετοχής είναι: 1. Να υποβληθεί μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά …

Προϋποθέσεις-Κριτήρια συμμετοχής είναι:

1. Να υποβληθεί μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα πρόσκληση.

2. Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014 (βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας αντίστοιχα).

3. Να δραστηριοποιούνται, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

4. Να αποδεικνύεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας σε ισχύ. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, θα προσκομισθεί σχετική αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται κάποιο δικαιολογητικό νόμιμης λειτουργίας, θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρουν ότι: «για το σύνολο των δραστηριοτήτων του δικαιούχου δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας» με αναφορά στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

5. Να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στους χώρους εργασίας ατόμων με αναπηρία

6. Για συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο που θα απασχοληθούν τα επιχορηγούμενα άτομα (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση δεν αποκλείονται εφόσον δεσμευτούν εγγράφως ότι οι ωφελούμενοι της πράξης θα απασχοληθούν στην επιχορηγούμενη επιχείρηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, την Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος 7) στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι οι εν λόγω ωφελούμενοι θα απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχορηγούμενη επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται ο όρος, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης και στην περίπτωση καταβολής ποσού στον δικαιούχο, αυτό επιστρέφεται με τη διαδικασία αχρεωστήτως καταβληθέντων.

7. Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα αντικείμενο εξαιρείται του προγράμματος (π.χ. νυχτερινά κέντρα, telemarketing κλπ) από την παρούσα πρόσκληση, η επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης εφόσον προσκομίσειτην Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος 7) στην οποία θα δεσμεύεται ρητά ότι οι επιχορηγούμενοι ωφελούμενοι του προγράμματος δεν πρόκειται να απασχοληθούν στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών της επιχορηγούμενης επιχείρησης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται ο όρος, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης και στην περίπτωση καταβολής ποσού στον δικαιούχο, αυτό επιστρέφεται με την διαδικασία αχρεωστήτως καταβληθέντων.

8. Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ, δύναται να γίνεται χρήση δεδομένων που αφορούν σε απασχόληση εργαζομένων από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «ΕΡΓΑΝΗ».

9. Ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν να είναι σύμφωνος με τα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της πρόσκλησης

10. Το επιλέξιμο κόστος και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός αντίστοιχα να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ της πρόσκλησης.

11. Να αναφέρονται και να περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα των ανέργων-ωφελούμενων (π.χ. επιθυμητά πτυχία, εξειδικευμένες γνώσεις, κ.α.) και να αφορούν μόνο στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)-RIS3.

12. Η διάρκεια της πράξης να είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες πλέον δύο (2) μηνών που δίνεται από την πρόσκληση ως χρόνος εύρεσης και πρόσληψης του προσωπικού από την επιχείρηση, ήτοι συνολικά είκοσι έξι μήνες (26 μήνες). Παράταση του χρόνου εύρεσης και πρόσληψης του προσωπικού μπορεί να δοθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του δικαιούχου και δεν μπορεί να ξεπερνάει τους δύο (2) μήνες. Στο χρόνο αυτό (2+2 μήνες) περιλαμβάνεται και το χρονικό διάστημα που τυχόν απαιτηθεί για πρόσληψη νέου, σε αντικατάσταση του αρχικά προσληφθέντος προσωπικού, για τους λόγους που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ και ειδικότερα στο σημείο 1. Μέγιστο επιχορηγούμενο μισθοδοτικό κόστος (Συνολικό κόστος εργοδότη) (μη συνεχής συμπλήρωση των ΕΜΕ).

Ορίζεται επίσης ως ελάχιστος χρόνος υλοποίησης της πράξης οι δώδεκα (12) μήνες, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εύρεσης και πρόσληψης προσωπικού (2+2 μήνες). Η πράξη θα θεωρείται ολοκληρωμένη με τη συμπλήρωση τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και έως εικοσιτεσσάρων (24) μηνών πλήρους απασχόλησης. Διάρκεια υλοποίησης της πράξης μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών καθιστά την πράξη μη ολοκληρωμένη και ανακαλείται η απόφαση ένταξης.

13. Η υποβαλλόμενη αίτηση χρηματοδότησης να είναι εναρμονισμένη και να υπακούει στους περιορισμούς σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων που προβλέπουν οι Κανονισμοί που την διέπουν. Ειδικότερα, η ενίσχυση που χορηγείται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν. (Ε.Ε.) 2831/2023 και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ-(Γ) Υπόδειγμα δήλωσης σώρευσης στο πλαίσιο του Καν.(ΕΕ) 2831/2023 (de minimis)).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *