Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης

Αναμένεται

Η μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία αποτελεί έναν από τους
σπουδαιότερους στόχους τόσο της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
παρέχοντας ευκαιρίες και προκλήσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της
υποβάθμισης του περιβάλλοντος.


Η Δράση απευθύνεται σε νέες και υπό σύσταση ΜμΕ, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της
αίτησης χρηματοδότησης. 

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν
έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της
1/1/2022. 

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των
Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να
αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια
ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη. 

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Νέες και Υπό σύσταση Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. ΕΕ 651/2014 και θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο

που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ, διευκρινίζεται ότι:

  • ​Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
  • Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
  • Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων ή τα χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται ανωτέρω (για τον ορισμό της μικρής, πολύ μικρής επιχείρησης), η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

Κλεισμένη πλήρης διαχειριστική χρήση, νοείται η χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (πχ φορολογικά έντυπα Ε3 & Ν) στην ΑΑΔΕ και η οποία έχει διάρκεια τουλάχιστον ​​12 μήνες

Περίοδος υποβολής

από 15/3/2024 έως 15/5/2024

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)
(https://app.opske.gr​/) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης
Χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ) και συνοδεύεται
από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΝΤΑΞΗΣ. 

Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση
πεδία του ΟΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν και να προχωρήσουν σε επόμενο στάδιο. 

Επισημαίνεται πως, εφόσον η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η αίτηση υπολείπεται αυτής που
ορίζεται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας και συγκεκριμένα στην ενότητα «Δικαιούχοι- Όροι και
Προϋποθέσεις Συμμετοχής» δεν θα δίνεται η δυνατότητα υποβολής της αίτησης. 

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Νομός Γρεβενών

Νομός Καστοριάς

Νομός Κοζάνης

Νομός Φλώρινας

Νομός Αρκαδίας

Ως επιλέξιμες περιοχές της παρούσας Δράσης ορίζονται οι περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

Το Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών και Καστοριάς. 

Το Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Μεγαλόπολης περιλαμβάνει το Δήμο Μεγαλόπολης, καθώς και ​τους όμορους Δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας.​

Όροι και προϋποθέσεις

Αναλυτικά στην Πρόσκληση​​​​​

Τι χρηματοδοτείται

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 500.000€ και έως 12.000.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης σύμφωνα με το προβλεπόμενα στην εκάστοτε νομική βάση και τις προϋποθέσεις που

τίθενται στο τμήμα Ι του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014 και τα άρθρα 14, 18, 19, 33 και 41 των ειδικών τμημάτων 1, 2, 6 και 7 αντίστοιχα του Κανονισμού.

  • Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για τις δαπάνες που επιχορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% μέσω ιδίων πόρων ή μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης, δημόσιας ενίσχυσης ή παροχής.
  • Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης.
  • ​Η συμμετοχή του φορέα της επένδυσης στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτού, αφού αφαιρεθεί το ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης.

Προϋπολογισμός

€ 65.000.000

Η Συνολική Διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη Δράσης είναι 65.000.000 € και κατανέμεται ως εξής: 

Δυτική Μακεδονία:  45.500.000€

Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας 60% 27.300.000 €

Π.Ε. Καστοριάς και Γρεβενών 40% 18.200.000 €

Μεγαλόπολη: 19.500.000€

Δήμος Μεγαλόπολης 60% 11.700.000 €

Δήμοι Τριπόλεως, Γορτυνίας, Οιχαλίας 40% 7.800.000 €

Η ΔΑ δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης, ή/και να προβεί σε ανακατανομή μεταξύ των Γεωγραφικών Περιοχών

Παρέμβασης (Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι) εφόσον μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών ή/και την περάτωση της διαδικασίας αξιολόγησης, προκύψουν

αδιάθετοι πόροι σε κάποια ή κάποιες από τις ως άνω Γεωγραφικές Περιοχές Παρέμβασης.

Σχετικά αρχεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *