Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης

Αναμένεται

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων, που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

Οι επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα, θα διαφοροποιήσουν το βιομηχανικό προφίλ των επηρεαζόμενων περιοχών με νέους τομείς δραστηριοτήτων και αλυσίδες αξίας, θα

συμβάλλουν στον παραγωγικό μετασχηματισμό αυτών, θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι ειδική έμφαση θα δοθεί στις επενδύσεις που συνεισφέρουν στους ειδικούς τομείς
αναδιάρθρωσης του παραγωγικού μοντέλου κάθε ΕΣΔΙΜ: 

Για το ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας: 

  • Ο τομέας της ενέργειας. 
  • Ο τομέας της αγροδιατροφής. 

Για το ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολης: 

  • Ο τομέας της φαρμακευτικής​

Η δράση υποστηρίζει: 

(α) παραγωγικές επενδύσεις που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή, 

(β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων μονάδων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, 

(γ) επενδύσεις προώθησης της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών, 

(δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας, 

(στ) επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα,​

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, το οποίο θα σχετίζεται με

τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της παρούσας πρόσκλησης.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησής, διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2022.

Ως ημερομηνία σύστασης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης εργασιών, που εμφανίζεται στα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ.

Κλεισμένη πλήρης διαχειριστική χρήση νοείται η χρήση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, για την οποία έχει προσδιοριστεί λογιστικά το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα και έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (πχ έντυπα Ε3 & Ν) στην ΑΑΔΕ​

Περίοδος υποβολής

από 15/3/2024 έως 15/5/2024

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (https://app.opske.gr/)
κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (Ενδεικτικό έντυπο
ηλεκτρονικής υποβολής στο Παράρτημα Ι) και συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ «Δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης». 

Αιτήσεις χρηματοδότησης στις
οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ, δεν θα είναι
δυνατό να υποβληθούν και να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. ​

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Νομός Γρεβενών

Νομός Καστοριάς

Νομός Κοζάνης

Νομός Φλώρινας

Νομός Αρκαδίας

ΠΕ Κοζάνης &
Φλώρινας 

ΠΕ Καστοριάς &
Γρεβενών 

​​Δ. Μεγαλόπολης 

Δ. Τρίπολης,
Γορτυνίας & Οιχαλίας​

Όροι και προϋποθέσεις

Αναλυτικά στην Πρό​​​​σκληση

Τι χρηματοδοτείται

Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 5.000.000€ έως 40.000.000€. 

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για τις δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο
14 του ΓΑΚ και στα ανώτατα οριζόμενα ποσοστά ενίσχυσης των λοιπών άρθρων που
περιλαμβάνονται στην πρόσκληση​

Προϋπολογισμός

€ 75.000.000

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 75.000.000€ και θα διατεθεί ως εξής:

​Δυτική Μακεδονία 52.500.000 €

ΠΕ Κοζάνης & Φλώρινας 60% 31.500.000 €

ΠΕ Καστοριάς & Γρεβενών 40% 21.000.000 €

Μεγαλόπολης 22.500.000 €

Δ. Μεγαλόπολης 60% 13.500.000 €

Δ. Τρίπολης, Γορτυνίας & Οιχαλίας 40% 9.000.000 €

Η παραπάνω κατανομή του προϋπολογισμού δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με την εξέλιξη και τις δημιουργούμενες ανάγκες της δράσης και να πραγματοποιηθεί μεταφορά Π/Υ μεταξύ των Ε.Σ.ΔΙ.Μ. ή/και

των περιφερειακών ενοτήτων ή/και των Δήμων, εφόσον διαπιστωμένα και έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολών ή/και αξιολόγησης προκύψουν αδιάθετοι πόροι σε κάποια(ες) από τις

γεωγραφικές περιοχές παρέμβασης και ζήτηση σε κάποια άλλη(ες) που υπερβαίνει το ποσό της αρχικής κατανομής

Σχετικά αρχεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *