Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης

Αναμένεται

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ, στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη. 

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XVII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) της πρόσκλησης,
στον/στους οποίο/ους ο δυνητικός δικαιούχος δραστηριοποιείται ή δεσμεύεται ότι θα
δραστηριοποιηθεί έως την υποβολή του πρώτου αιτήματος καταβολής επιχορήγησης​

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. ΕΕ 651/2014 και θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVIΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ, διευκρινίζεται ότι:

  • Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
  • Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
  • ​​Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.​

Περίοδος υποβολής

από 15/3/2024 έως 15/5/2024

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (https://app.opske.gr/) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ) και συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΝΤΑΞΗΣ.

Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν και να προχωρήσουν σε επόμενο στάδιο.

Επισημαίνεται πως, εφόσον η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η αίτηση υπολείπεται αυτής που ορίζεται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας και συγκεκριμένα στην ενότητα «Δικαιούχοι- Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής» δεν θα δίνεται η δυνατότητα υποβολής της αίτησης.​

Είδος ενίσχυσης

Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας 

Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών 

Δήμος Μεγαλόπολης 

​Δήμοι Τριπόλεως, Γορτυνίας και Οιχαλίας​

Όροι και προϋποθέσεις

Αναλυτικά στην Πρόσκληση​​​

Τι χρηματοδοτείται

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 500.000€ και έως 12.000.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ποικίλει και, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης, σύμφωνα με το προβλεπόμενα στην εκάστοτε νομική βάση και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο τμήμα Ι του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014 και τα άρθρα 14, 18, 19, 33 και 41 των ειδικών τμημάτων 1, 2, 6 και 7 αντίστοιχα του Κανονισμού.

Προϋπολογισμός

€ 65.000.000

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης κατανέμεται ως εξής:

​Δυτική Μακεδονία  45.500.000€

Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας  27.300.000€

Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών  18.200.000€

Μεγαλόπολη 19.500.000€

Δήμος Μεγαλόπολης 11.700.000 €

Δήμοι Τριπόλεως, Γο​ρτυνίας, Οιχαλίας 7.800.000 €

Σχετικά αρχεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *