Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
2. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την …

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

2. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31/12/2020 ήτοι να έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2020.

3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται από το 2019 (οι Υφιστάμενες) ή το 2020 (οι Νεοσύστατες) και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση.

5. Να είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων.

6. Να δραστηριοποιούνται στο έτος 2019 (μόνο οι «Υφιστάμενες») και έτος 2020 με έξοδα εγγεγραμμένα στην / στις κάτωθι κατηγορίες του Ε3 για τα Υποκαταστήματα που λειτουργούν εντός Θεσσαλίας, στοιχεία που ελέγχονται:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
 • των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

8. Οι «Υφιστάμενες επιχειρήσεις» (όσες έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019), να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, σύμφωνα με τον τύπο:
((Κύκλος εργασιών του 2019 μείον Κύκλος εργασιών 2020) / προς Κύκλο εργασιών 2019) * 100

Εάν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1/4/2019 και μετά), να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για την περίοδο λειτουργίας του 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου λειτουργίας στο 2019, και ειδικότερα: ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 όπως αντιστοιχεί σε «τρίμηνα» λειτουργίας, συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί στα αντίστοιχα τρίμηνα έτους 2020, σύμφωνα με τον τύπο:
((Κύκλος Εργασιών τριμήνων λειτουργίας 2019 μείον Κύκλος εργασιών αντιστοίχων τριμήνων 2020) / προς Κύκλο εργασιών τριμήνων λειτουργίας 2019) * 100

9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).

10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

11. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η λήπτρια επιχείρηση (σε επίπεδο “ενιαίας επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την ενωσιακή νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS), δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

12. Να λειτουργούν νομίμως με μορφή εμπορικού χαρακτήρα. Εάν η επιχείρηση εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης), έχει συνάψει σύμβαση/εις δικαιόχρησης (franchise) με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνει το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχεται κατά το στάδιο αξιολόγησης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις.

13. Να μην είναι ενταγμένες επιχειρήσεις (έλεγχος σε επίπεδο ΑΦΜ) στη Δράση «ΑΝΑΣΑ» του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΒ9Π7ΛΡ-ΒΛΟ) ή εφόσον εντάχθηκαν δεν έχουν εγκεκριμένη Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης που να οδηγεί σε πληρωμή, επί ποινή αποκλεισμού.

14. Να υποβάλλουν μια και μοναδική πρόταση ανά ΑΦΜ στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης για το ίδιο ΑΦΜ απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις. 

15. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. ΕΕ1407/2013.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (πλην των επιχειρήσεων ασφαλιστικού τομέα)
 • Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.
 • Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, και ΔΕΝ διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
 • Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες ΔΕΝ είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την υποβολή της αίτησης, ΟΥΤΕ έχουν υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *