Ενίσχυση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ενίσχυση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το χώρο δραστηριοποίησής τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Λάρισας στους τομείς του τουρισμού, της εστίασης, του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των υβριδικών τεχνολογιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.​

Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα και στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, προκειμένου να υιοθετήσουν και ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της αλληλεγγύης.

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τον σκοπό/δραστηριότητες της εκάστοτε επιχείρησης.​​

Σε ποιους απευθύνεται

Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Λάρισας (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα δράση, απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-5-2022, διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας που εντάσσεται στα επιλέξιμα ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

Περίοδος υποβολής

από 27/3/2023 έως 26/4/2023 (έως 14:00)

Υποβολή αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σϋστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Λαρίσης

Η περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Λάρισας περιλαμβάνεται ως Παράρτημα στην Πρόσκληση.​​​

Όροι και προϋποθέσεις

Επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλεται μια και μοναδική πρόταση ανά ΑΦΜ.  Η υλοποίηση των επενδυτικών …

Επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλεται μια και μοναδική πρόταση ανά ΑΦΜ.  Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα είναι σύμφωνα με την aναλυτική Πρόσκληση, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, η ένταση της ενίσχυσης, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:

  • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή το δικαίωμα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
  • οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού,  
  • ​​Μεγάλες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις, ήτοι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια της παρούσης που αφορά σε Πολύ Μικρές ή Μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. 651/2014
  • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις
  • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται ​σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

Τι χρηματοδοτείται

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000,00€ έως 15.000,00€ για Υφιστάμενες επιχειρήσεις όπου το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό τους. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων προσδιορίζεται στο 65% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (DE MINIMIS).

Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια kινητικότητα και στην pροσβασιμότητα των ΑμΕΑ, προκειμένου να υιοθετήσουν και ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της αλληλεγγύης, και όπως ορίζεται στην Αναλυτική Πρόσκληση​.

 

 

Προϋπολογισμός

Σχετικά αρχεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *