Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

Στα πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν τους εξής τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Αγροδιατροφή, Τουρισμός της εμπειρίας, Τεχνολογίες και εφαρμογές για το περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ. Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

  • Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
  • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.
  • Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα, άυλα στοιχεία ενεργητικού και λειτουργικές δαπάνες όπως ενίσχυση μισθολογικού κόστους, εκπαίδευσης προσωπικού, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

Περίοδος υποβολής

από 23/2/2022 έως 15/4/2022 (ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis  με την ένδειξη: Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου. Ο δικαιούχος υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, κατά την υποβολή της οποίας υποχρεούται σωρευτικά:

  • να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι.1
  • να επισυνάψει πλήρως συμπληρωμένο το συνημμένο Παράρτημα Ι.2 σε pdf μορφή, καθώς και το Παράρτημα Ι.3
  • να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα φορολογικά και λοιπά έντυπα που προβλέπονται από την πρόσκληση και ειδικότερα στο Παράρτημα 8 της παρούσας πρόσκλησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Κεφ. 4, σ. 20, του τεύχους της Προκήρυξης (βλ. Σχετικά …

Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Κεφ. 4, σ. 20, του τεύχους της Προκήρυξης (βλ. Σχετικά αρχεία).

Τι χρηματοδοτείται

Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Κεφ. 5, σ. 24, του τεύχους της Προκήρυξης (βλ. Σχετικά αρχεία).

Προϋπολογισμός

Σχετικά αρχεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *