Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Αναμένεται

​Ενίσχυση πράξεων ιδιωτικο​​ύ χαρακτήρα στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ​​που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του προγράμματος LEADER.

Η 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER για τις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, περιλαμβάνει 4 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, βιοτεχνία, οικοτεχνία, αγροτουρισμό:

  • Υποδράση 19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν.
  • Υποδράση 19.2.2.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου.
  • Υποδράση 19.2.2.6: Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.
  • Yποδράση 19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.​​

Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης και το
ύψος της κυμαίνεται από 40% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με
την υπο-δράση στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο.

Σε ποιους απευθύνεται

​​Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.​​​​

Περίοδος υποβολής

από 17/5/2023 έως 19/7/2023 (ώρα 15:00)

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ. Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/την​ δυνητικό δικαιούχο.​​​

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Κεφαλληνίας & Ιθάκης

​​​Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι συνολικά οι Περιφερειακές ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης.​

Όροι και προϋποθέσεις

Συνοπτικά:
1. Εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης στήριξης και της πληρότητας αυτής.
2. Επιλεξιμότητα …

Συνοπτικά:

1. Εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης στήριξης και της πληρότητας αυτής.

2. Επιλεξιμότητα του δικαιούχου. 

3. Κριτήρια επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων που συνδέονται με την ενέργεια για την οποία ζητείται στήριξη. 

4. Συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής. 

5. Εύλογος χαρακτήρας των υποβληθεισών δαπανών του άρθρου 67 παρ.1 στοιχείο (α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, εξαιρουμένων των συνεισφορών σε είδος και του κόστους απόσβεσης.

Επιπροσθέτως εξετάζεται ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρα της υπό ένταξης πράξης. Πράξεις των οποίων το φυσικό αντικείμενο δεν συνιστά ολοκληρωμένο ή/και λειτουργικό χαρακτήρα δεν είναι επιλέξιμε​​ς για ενίσχυση. 

Επιτρέπεται η κατάθεση μόνο μίας αίτησης στήριξης ανά ΑΦΜ ανά υποδράση στα πλαίσια της ίδιας Πρόσκλησης ανά Τ.Π. για όλη την περίοδο 2014–2020. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ δραστηριοτήτων στις υποδράσεις αναφέρονται αναλυτικά στο “Έντυπο ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ KΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης. 

​​Οι όροι και οι προϋποθέσεις περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα αυτής.​​​

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες οι οποίες είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 2014 – 2020) (137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968)) και στο ειδικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, όπως περιγρ​άφονται αναλυτικά στην Πρόσκλ​ηση και στα παραρτήματά της.

Προϋπολογισμός

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *