Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Λασιθίου μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Λασιθίου μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Αναμένεται

Επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προιόντων με αποτέλσμα γεωργικό ή μη γεωργικό ​προϊόν και βιοτεχνία, χειροτεχν​ία και παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση.

Υποδράση 19.2.2.2 – Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Ενισχύονται η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν (που δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Υποδράση 19.2.2.4 – Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Ενισχύονται η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών επιχειρήσεων όπως ενδεικτικά: α) επεξεργασία μετάλλου, πέτρας, ξύλου, χαρτιού, δέρματος, μαλλιού κλπ. β) είδη λαϊκής τέχνης (ξυλογλυπτική, κεραμική, αργυροχρυσοχοΐα, κατασκευές από γυαλί, ψηφιδωτά κλπ.) γ) κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού για αγροτικές δραστηριότητες δ) κατασκευή προϊόντων του κλάδου της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (μουσικά όργανα, κοσμήματα, παιχνίδια κλπ.) ε) παραγωγή ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση (παραδοσιακά γλυκά και αρτοσκευάσματα κλπ.)

Δικαιούχοι: α) Για την ίδρυση επιχειρήσεων: Φυσικά πρόσωπα μέχρι 35 ετών, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν νέοι/ες (μέχρι 35 ετών) με ποσοστό τουλάχιστον 75% και η διαχείρισή τους ασκείται αποκλειστικά από τους νέους/ες, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π) και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) β) Για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων: Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Υποδράση 19.2.3.1 – Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Ενισχύονται η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν (που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Δικαιούχοι:
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.​

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις
 • Τ​ο νομικό πρόσωπο (εταιρικό σχήμα) που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των φορέων της ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ του νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους παραπάνω φορείς δεν μπορούνα να είναι δικαιούχοι.
 • Εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα. ​​​​​​

Περίοδος υποβολής

από 24/5/2023 έως 31/7/2023 (ώρα 15:00)

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ​) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον δυνητικό δικαιούχο. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας 5 ημερών να υποβάλλουν ή να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με το φυσικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση.​

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Λασιθίου

Εξαιρείται η εντός σχεδίου περιοχή του οικισμού της Ιεράπετρας​​

Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ δραστηριοτήτων στις υποδράσεις αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ.8​​​​​​ της …

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ δραστηριοτήτων στις υποδράσεις αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ.8​​​​​​ της παρούσας Πρόσκλησης. Ο​ι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, παρουσιάζονται στην Πρόσκληση.

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων συνοπτικά:

 1. Αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.​
 2. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων
 3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
 4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.
 5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις.
 10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ., εντός των ορίων του οικοπέδου.
 11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου.
 12. Αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται στην Πρόσκληση (βλ.
Σχετικά αρχεία).​

Προϋπολογισμός

Σχετικά αρχεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *