Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στη Νότια Ήπειρο μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER)

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στη Νότια Ήπειρο μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER)

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στη Νότια Ήπειρο και την περιοχή του Αμβρακικού για ίδρυση/ δημιουργία νέων και ανάπτυξη/ εκσυγχρονισμό, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, όπως:

 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς 
 • Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών. Ισχύει και για σκάφη εσωτερικών υδάτων.
 • Επενδύσεις για την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων που προσφέρουν υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού, παράλληλα με τις αλιευτικές δραστηριότητες τους.
 • Επενδύσεις μεταποίησης προϊόντων αλιείας.
 • Επενδύσεις για εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1_ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΛΙΕΙΑΣ  _ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ»
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση – συμπλήρωση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως:  ο αλιευτικός τουρισμός, οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία καθώς και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση – συμπλήρωση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως για επενδύσεις σε εστιατόρια, σε καταλύματα και σε ανάπτυξη ειδικών/εναλλακτικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία.
 • Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός) οι οποίες στοχεύουν σε:

Σε ποιους απευθύνεται

 • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων
 • μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα  που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται σε κάθε κατηγορία πράξεων

Περίοδος υποβολής

από 10/9/2021 έως 19/11/2021 (ώρα 15:00)

 Η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/την  δυνητικό/ή δικαιούχο. Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του ΠΣΚΕ, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω της αποστολής e-mail από το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί  πρόσβασής του/της. Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή του/της είναι ο ΑΦΜ.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

 • ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: Τοπικές Κοινότητες Ανέζης, Βίγλας, Γαβριάς, Καλογερικού, Κορωνησίας, Πολυδρόσου, Ράχης, Στρογγυλής,  Ψαθοτοπίου.
 • ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ: Τοπικές Κοινότητες: Νεοχωρίου, Αγίας Παρασκευής,  Ακροποταμιάς, Λουτροτόπου, Παχυκαλάμου, Περάνθης,  Συκεών, Κομμένου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 • ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Δημοτική Κοινότητα Πρεβέζης, Τοπικές Κοινότητες Μιχαλιτσίου, Μύτικα, Νικοπόλεως, Φλαμπούρων, Καναλίου, Βράχου, Νέας Σαμψούντος, Νέας Σινώπης, Ριζών, Χειμαδιού, Λούρου, Στεφάνης)
 • ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ: Τοπική Κοινότητα Πέτρας.
 • ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ: Τοπικές Κοινότητες Αμμουδιάς, Βαλανιδοράχης, Θεμέλου, Λούτσης, Πάργας.

Όροι και προϋποθέσεις

1. Εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης στήριξης και της πληρότητας αυτής.
2. Επιλεξιμότητα του δικαιούχου.
3. …

1. Εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης στήριξης και της πληρότητας αυτής.

2. Επιλεξιμότητα του δικαιούχου.

3. Κριτήρια επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων που συνδέονται με την ενέργεια για την οποία ζητείται στήριξη.

4. Συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής.

5. Εύλογος χαρακτήρας των υποβληθεισών δαπανών του άρθρου 67 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, εξαιρουμένων των συνεισφορών σε είδος και του κόστους απόσβεσης.

Επιπροσθέτως εξετάζεται ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρα της υπό ένταξης πράξης. Πράξεις των οποίων το φυσικό αντικείμενο δεν συνιστά ολοκληρωμένο ή/και λειτουργικό χαρακτήρα δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, παρουσιάζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες οι δαπάνες παρουσιάζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Προϋπολογισμός

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού ΑΕ (ΕΤΑΝΑΜ)

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Γραφείο Πρέβεζας: Λεωφ. Ιωαννίνων 210, 481 00 Πρέβεζα – Γραφείο Άρτας: Μοστραίων & Αμβρακίας 2Α, 471 00 Άρτα

Τηλ

26820 89150-1 (Γραφείο Πρέβεζας), 26810 77115 (Γραφείο Άρτας)

Φαξ

26820 22511 (Γραφείο Πρέβεζας), 26810 26934 (Γραφείο Άρτας)

Ανθούλα Σταμάτη

26810 77115

  

Ιωάννης Γεωργίου

26820 89150

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:
28/9/2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *