Ιδιωτικα Έργα για τη στήριξη της τοπικής Ανάπτυξης στο Νομό Χίου μέσω LEADER – 2η Πρόσκληση

Ιδιωτικα Έργα για τη στήριξη της τοπικής Ανάπτυξης στο Νομό Χίου μέσω LEADER – 2η Πρόσκληση

Αναμένεται

Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις στο σύνολο του νομού Χίου απο πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, με αντικείμενο:

  • Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικά οι υποδράσεις περιλαμβάνουν τα εξής:
Υποδράση 19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων οι οποίες αφορούν μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης, εκτός από τα προϊόντα αλιείας με αποτέλεσμα ΜΗ γεωργικό προϊόν. Οι δράσεις θα αφορούν ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση μονάδων (όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο) με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.
Υποδράση 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα:
Α. ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 3885/02-12-2016. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση/εκσυγχρονισμός κύριων Ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Η ίδρυση/εκσυγχρονισμός καταλυμάτων αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. Από την ΔΕ Χίου επιλέξιμη περιοχή είναι μόνο ο οικισμός του Κάμπου.
Β. Ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής, πχ παραδοσιακών καφενείων, υπηρεσιών τροφοδοσίας εκδηλώσεων για την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας προϊόντων και παραδοσιακής ταυτότητας, μέσω της διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουριστικό, καθώς και για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Η ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης, εκτός από τη Δ.Ε Χίου.
Γ. Ίδρυσης / δημιουργίας και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών με δραστηριότητες σχετικές με εναλλακτικές/ειδικές μορφές τουρισμού, την αναψυχή, την άθληση/σπορ για την εξυπηρέτηση του τουρισμού στις αγροτικές – νησιωτικές περιοχές με στόχο την ενδυνάμωση του τουριστικού δυναμικού και τη βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
Υποδράση 19.2.3.4: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.
Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα Ίδρυσης / δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων (βιοτεχνιών, χειροτεχνιών) παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση. Ενδεικτικά αναφέρονται π.χ. αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες τροφίμων, για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Αναφορικά με τον τομέα του εμπορίου είναι επιλέξιμες πράξεις ίδρυσης ή και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται μονάχα στην πώληση τοπικών προϊόντων ή πώληση αγροτικών προϊόντων πχ. Ζωοτροφές. Αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνιστούν πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Περίοδος υποβολής

από 31/5/2023 έως 31/7/2023 (ώρα 15:00)

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ ΕΤΑΧ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/ την δυνητικό/ή δικαιούχο. Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του (ΠΣΚΕ) αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω της αποστολής e-mail από το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί πρόσβασης του. Απαραίτητο στοιχείο για την εγγραφή του/της είναι το ΑΦΜ.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ , οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός 10 ημερολογιακών ημερών να υποβάλλουν στην ΟΤΔ ΕΤΑΧ. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη διεύθυνση Ροδοκανάκη 7, 2ος όροφος, ΤΚ 82131, στη Χίο, το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει: όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 1 & 4 στο Παράρτημα ΙΙ Έντυπο ΙΙ_2, «Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο του Νομού Χίου

Όροι και προϋποθέσεις

Αναλυτικά στην πρόσκληση

Τι χρηματοδοτείται

Αναλυτικά στην πρόσκληση

Προϋπολογισμός

Σχετικά αρχεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *