Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Η δράση αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 3.900 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε τομέα ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών και παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 30 ώρες εβδομαδιαία (6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα) για 6 μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (27 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας) απευθείας στους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πρόγραμμα εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς ψηφιακής οικονομίας, με ενδεικτικά αντικείμενα όπως τα κάτωθι:

α) ηλεκτρονικό εμπόριο,

β) δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ανάπτυξη λογισμικού για ιδιώτες και επιχειρήσεις,

γ) υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, σταθερή κινητή διαδικτυακή τηλεφωνία, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και πολυμέσων, διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών, ευρυζωνικές υπηρεσίες και παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου, εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ανάπτυξη γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων,

δ) συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, συντήρηση και επιδιόρθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων συσκευών πολυμέσων, παροχή λύσεων ασφάλειας ηλεκτρονικών συστημάτων,

ε) τηλε εκπαίδευση,

στ) συστήματα αυτοματισμού γραφείου,

ζ) ψηφιακές εκτυπώσεις, η) ψηφιακή τηλεόραση, ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα.

Λοιπές επιχειρήσεις δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή τουλάχιστον ένας εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης απασχολούνται μερικώς ή αποκλειστικά με αντικείμενο σχετικό με την ψηφιακή οικονομία (υπ εύθυνη δήλωση κατά την αίτηση).

Περίοδος υποβολής

από 24/4/2023 έως 24/5/2023 (έως τις 23:59)

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρ. 5.2 του Κεφαλαίου 5 της πρόσκλησης, υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία μοναδική αίτηση συμμετοχής –υπεύθυνη δήλωση στο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με χρήση του κλειδαρίθμου τους, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α., ή εναλλακτικά με χρήση κωδικών taxisnet χωρίς προσέλευση στην Υπηρεσία.

Οι
ενδιαφερόμενοι πάροχοι/επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος με χρήση κλειδαρίθμου ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες τηςΔ.ΥΠ.Α. (e-services) στο ΚΠΑ2 που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά
που επιθυμούν να ενταχθεί στο πρόγραμμα, ή εναλλακτικά με χρήση κωδικών
taxisnet

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όροι και προϋποθέσεις

Πάροχοι/επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό:μπορούν να ενταχθούν για έναν (1)ωφελούμενο/ασκούμενο.Πάροχοι/επιχειρήσεις  …

Πάροχοι/επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό:

μπορούν να ενταχθούν για έναν (1)ωφελούμενο/ασκούμενο.

Πάροχοι/επιχειρήσεις  με προσωπικό:

1-3 άτομα, μπορούν να ενταχθούν για δύο (2) ωφελούμενους/ασκούμενους.

4-9 άτομα,  μπορούν να ενταχθούν για τρεις (3) ωφελούμενους/ασκούμενους.

10-19 άτομα,  μπορούν να ενταχθούν για τέσσερις (4) ωφελούμενους/ασκούμενους.

20-30 άτομα,  μπορούν να ενταχθούν για έξι (6) ωφελούμενους/ασκούμενους.

31-50 άτομα, μπορούν να ενταχθούν για δέκα (10) ωφελούμενους/ασκούμενους.

Άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν για αριθμό ωφελούμενων/ασκούμενων ίσο με ποσοστό 25% επί του αριθμού του προσωπικού τους.

Ο αριθμός του προϋπάρχοντος προσωπικού υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό  απασχολουμένων του παρόχου/επιχείρησης ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή ενός παρόχου/επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά το μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ημερολογιακά). Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στη δράση.

Τι χρηματοδοτείται

Η Δ.ΥΠ.Α. καταβάλλει στους ωφελούμενους/ασκούμενους κάθε ημέρα και συνολικά όχι πλέον των 22 εργάσιμων ημερών ανά μήνα, 27 ευρώ καθαρή ημερήσια αποζημίωση.

Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) από την Δ.ΥΠ.Α .σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2458/97 (ΦΕΚ 15Α),όπως ισχύει, με βάση την ανωτέρω αποζημίωση. Με βάση τις παρουσίες υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 6,45% για ιατροφαρμακευτική και 1% για επαγγελματικό κίνδυνο. Οι συνολικές ημέρες εργασιακής εμπειρίας είναι 132 ημέρες.

Η εργασιακή εμπειρία  των ωφελουμένων/ασκουμένων  ορίζεται σε 6 ώρες  ημερησίως, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα -Δευτέρα έως και Σάββατο -και δεν θα πραγματοποιείται σε βραδινές ώρες πέραν της 22ηςώρας έως και την 6ηπρωινή.

Προϋπολογισμός

Σχετικά αρχεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *