Προδημοσίευση Δράσης: Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:   … Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:   1.  α. Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης όπως ορίζεται στη…

Continue Reading

Προδημοσίευση Δράσης: Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:   … Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:   1. Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης όπως ορίζεται στη Σύσταση…

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Ηλεία μέσω του LEADER/CLLD – 2η πρόσκληση

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Ηλεία μέσω του LEADER/CLLD – 2η πρόσκληση Αναμένεται Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού…

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας μέσω του LEADER/CLLD – 2η Πρόσκληση

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας μέσω του LEADER/CLLD – 2η Πρόσκληση Οι προκηρυσσόμενες υποδράσεις είναι​:19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της…

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Νήσους Αττικής μέσω του LEADER/CLLD – 3η Πρόσκληση

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Νήσους Αττικής μέσω του LEADER/CLLD – 3η Πρόσκληση Η πρόσκληση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER για τις Νήσους Αττικής περιελαμβάνει 4 Υποδράσεις οι οποίες περιγράφονται ως εξής:19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο…

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Π.Ε. Βοιωτίας μέσω του LEADER/CLLD – 2η Πρόσκληση

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Π.Ε. Βοιωτίας μέσω του LEADER/CLLD – 2η Πρόσκληση Αναμένεται Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης θα ενταχθούν επενδύσεις στις ακόλουθες υποδράσεις: 19.2.2.3: Ενισχύονται πράξεις που αφορούν ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων…

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης στην Πέλλα μέσ του LEADER/CLLD – 2η Πρόσκληση

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης στην Πέλλα μέσ του LEADER/CLLD – 2η Πρόσκληση Αναμένεται Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσης στην Π.Ε. Πέλλας από Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής…

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Φλώρινας μέσω του LEADER/CLLD – 2η Πρόσκληση

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Φλώρινας μέσω του LEADER/CLLD – 2η Πρόσκληση Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις στην Π.Ε. Φλώρινας, απο πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της…

Continue Reading

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά, στη Δυτική Ελλάδα

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά, στη Δυτική Ελλάδα

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Π.Ε. Χίου μέσω LEADER – 2η Πρόσκληση

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Π.Ε. Χίου μέσω LEADER – 2η Πρόσκληση Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις στην Π.Ε. Χίου, απο πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, με αντικείμενο την ενίσχυση…

Continue Reading